Begin augustus start werkzaamheden Bochtjesplaat Ezumazijl (28-07-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 28-08-2017.

Begin augustus starten de werkzaamheden aan de Bochtjesplaat. Dit natuurgebied ligt aan de westkant van het Lauwersmeer, ten noordoosten van Ezumazijl en ten zuiden van Esonstad.

Het 50 hectare grote gebied moet een geschikte plek worden voor steltlopers en vogels die in het riet broeden, zoals de Roerdomp, Kiekendief, en diverse kleine rietbroeders zoals de Karekiet, Rietzanger. Aannemer Stienstra uit Metslawier voert de werkzaamheden uit. Bij goede weersomstandigheden worden de werkzaamheden nog dit jaar afgerond.

Bochtjesplaat

Na de afsluiting van het Lauwersmeer is de Bochtjesplaat drooggevallen. Tot nu toe werd de plaat begraasd door vee van boeren uit de omgeving. Echter het Natura2000 gebied Lauwersmeer, waar de Bochtjesplaat onderdeel van uitmaakt, is één van de belangrijkste vogelgebieden van West-Europa. Daarom is besloten maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat er meer afwisseling komt tussen open en gesloten, droog en nat en hoog en laag. Hierdoor ontstaat er een geschikt broedgebied voor vogels die in het riet broeden, maar ook een rustgebied voor steltlopers.

Werkzaamheden

Voor 10 hectare van het gebied geldt, dat delen worden afgegraven zodat het maaiveld lager komt te liggen. Door het gebruiken van de bestaande dijkjes en het plaatsen van stuwtjes, duikers en een pomp blijft het water langer in het gebied. Bovendien wordt het waterpeil verhoogd. Ook komt er een vispassage. Het noordelijke deel van de plaat wordt daarmee leefgebied voor steltlopers. Het zuidelijk deel krijgt een peil van -0,35 NAP voor rietontwikkeling. Aan de oostzijde wordt ongeveer 5 hectare riet gechopperd. Dat betekent dat er verdiept gemaaid wordt om rietverjonging te stimuleren. Voor wandelaars komt er een laarzenpad met twee uitzichtpunten zodat zowel mensen als vogels volop van de Bochtjesplaat kunnen genieten.

Samenwerking

De werkzaamheden aan de Bochtjesplaat zijn een samenwerking tussen het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum en Staatsbosbeheer. Provincie Groningen draagt hieraan bij. Programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel en Wetterskip Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt