Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg (11-07-2018)

RSS feed
Dit item is verlopen op 25-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat zij een aanmeldsnotitie m.e.r. hebben ontvangen van Thûs Wonen. Thûs Wonen is voornemens vijf woningen te realiseren op het perceel op de hoek van de Hoedemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat in Dokkum.

Overeenkomstig de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet de gemeenteraad bepalen of voor de beoogde ontwikkeling een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldnotitie heeft de gemeenteraad op 28 juni 2018 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken inzien. Tegen dit besluit staat geen afzonderlijk bezwaar of beroep open omdat er sprake is van een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Eventuele bezwaren kunt u te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure.  

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt