Snoeiwerkzaamheden aan bosplantsoen in Dongeradeel (28-02-2018)

RSS feed
Dit item is verlopen op 28-03-2018.

Er zijn de afgelopen tijd vragen gesteld over het snoeien van bosplantsoenpercelen onder andere in het Tolhuispark en de Jantjeszeepolder. Dit artikel geeft u informatie over de snoeiwerkzaamheden door de gemeente.

Snoeien of dunnen?

Bij snoei worden individuele takken van bomen en/of struiken afgezaagd om de groei en bloei te bevorderen. Bij dunnen worden de bomen of struiken in zijn geheel verwijderd. Hierdoor krijgen de overblijvende planten meer ruimte om te kunnen uitgroeien tot een volwaardige struik of boom waarbij snoei minimaal nodig is. Deze maatregel wordt vooral in grovere beplanting, zoals bosplantsoen toegepast.

Waarom dunnen?

Alle snoeiwerkzaamheden aan het bosplantsoen zijn er op gericht om een eindbeeld te creëren van een natuurlijke inheemse beplanting. Dit bestaat uit een boomlaag (25m) met daaronder een struiklaag (tot 5m) en tot slot een kruidkaas. Bij de aanleg van  een bosplantsoen zijn bomen en struiken door elkaar geplant op een plantafstand van 1 meter. Na een aantal jaar moet er al worden ingegrepen. Dit om te voorkomen dat planten elkaar gaan verdringen. Het gevolg zou namelijk zijn dat struiken en bomen iel worden en onderin geen takken meer hebben door natuurlijke takafstoting. Op het moment dat het plantsoen het mooist lijkt, wordt er ingegrepen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het is zeker nodig.

In het begin zijn de snoeimaatregelen daarom gericht op het op voldoende afstand zetten van de bomen en struiken. Wanneer de bomen op voldoende afstand zijn gezet of wanneer de bomen ontbreken is de onderhoudssnoei alleen gericht op de struiklaag om deze vitaal te houden. In de praktijk betekent dit dat de struiken dan worden verjongd door middel van het afzetten van de struiklaag.

Hoe vaak?

De snoeimaatregelen worden gemiddeld om de vier tot zes jaar uitgevoerd. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van de percelen. Bij achterstallig onderhoud van bosplantsoen wordt het perceel vaak geheel afgezet. Dit omdat door onderlinge concurrentie de vitaliteit van de beplanting vaak onvoldoende is om het gewenste eindbeeld nog te kunnen bereiken. De onderhoudsmaatregelen worden veelal als ingrijpend ervaren maar na een aantal jaren herstelt de beplanting zich volledig.

Gefaseerd

Vooral in parken waar grote oppervlakten zijn aangeplant wordt er voor een gefaseerde aanpak gekozen. Dit doel is tweeledig. Enerzijds om de impact van de maatregelen te verzachten, maar vooral ook om zoveel mogelijk verschillende groeistadia van het bosplantsoen te realiseren om de biodiversiteit te vergroten.

Essentaksterfte

Sinds 2010 is in Nederland de ziekte essentaksterfte gesignaleerd. Bij deze ziekte worden essen door een schimmel aangetast waardoor er veel dode takken in de bomen ontstaan. Aangetaste essen kunnen een gevaar voor wandelaars en andere verkeersdeelnemers vormen omdat dode takken afbreken. Omdat de ziekte niet te bestrijden is, wordt verwacht dat zeker 85% van de essen de ziekte niet zal overleven. Dit is de reden dat er veel essen worden verwijderd uit de percelen bosplantsoen. Omdat de es veel is toegepast als boomsoort in de percelen wordt deze maatregel dan ook als zeer ingrijpend ervaren.

Opruimen

De snoeimaatregelen worden uitgevoerd in de periode november tot half maart waardoor de kans op verstoring, dan wel schade aan de Flora en Fauna, zo gering mogelijk is. Na het snoeien en dunnen worden de stammen en takken opgeruimd. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het streven om zo snel mogelijk de paden begaanbaar en opgeruimd te maken.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente, (0519)  29 88 88.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt