Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo (24-07-2018)

RSS feed
Dit item is verlopen op 06-09-2018.

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat op 9 februari 2018 bij het college  een verzoek om omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

  • De realisatie van een grondgebonden zonnepark nabij industrieterrein Betterwird te Dokkum. 

Ons college heeft op 17 juli 2018 een ontwerp van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, 3° goedgekeurd. Het ontwerp en de belangrijkste onderliggende stukken liggen met ingang van 26 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Dokkum. 

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze bij ons college kenbaar maken.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt