Vooraankondiging inspraak voorontwerp bestemmingsplan Dokkum Regiostad (05-04-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Het college van de gemeente Dongeradeel maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de stad Dokkum. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke actualiseringsplicht die voor bestemmingsplannen geldt.

Het voorliggende bestemmingsplan heeft tot doel om te komen tot een actueel bestemmingsplan met eenduidige en handhaafbare regels. Het bestemmingsplan heeft primair een conserverend karakter. Dit betekent dat het plan erop gericht is een goede beheersregeling te geven voor de huidige situatie en met inachtneming van de vastgestelde beleidsstukken, waaronder de onlangs vastgestelde Visie Binnenstad Dokkum. Tevens voorziet het plan onder andere in een geactualiseerde erfbebouwingsregeling, een regeling voor bed and breakfast en wordt de bescherming van de aan te wijzen karakteristieke panden geborgd.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Voorontwerp

Vanaf donderdag 6 april 2017 tot en met woensdag 17 mei 2017 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan “Dokkum Regiostad” ter inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13  in Dokkum. Verder is het plan in te zien op www.dongeradeel.nl -> wonen etc. -> bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.  Gedurende de bovengenoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met Team Ruimtelijke Ontwikkeling (Afdeling Dorpen en Wijken), telefoonnummer 0519-298888

Inloopbijeenkomst

Tevens zal op 18 april 2017 van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaatsvinden waarin u in de gelegenheid wordt gesteld uw opmerkingen ten aanzien van het plan te stellen. Deze vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2 Dokkum.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt