Waaksma en De Jong niet tevreden met gunning vervoer Noordoost (09-10-2017)

RSS feed
Dit item is verlopen op 20-11-2017.

Taxicentrale Waaksma B.V. en Taxi D & L De Jong hebben door middel van een dagvaarding een rechtszaak aangespannen, omdat ze niet willen dat taxivervoerders Dorenbos en Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) ook percelen gegund krijgen in de aanbesteding van het vervoer in Noordoost-Fryslân.

Waaksma was een van de winnaars bij de aanbesteding, zij kregen meerdere percelen gegund. De Jong kreeg 1 perceel gegund. De kern van de dagvaarding is dat Waaksma en De Jong vinden dat VMNN en Dorenbos ongeldig hebben ingeschreven.

Pytsje de Graaf, voorzitter van het bestuur, reageert: “Wy hawwe de spulregels folge en alle saken dy’t we neilibje moatte kreas neilibbe. It liket der op dat Waaksma en De Jong it dreech fine om it oan oaren te gunnen. De finansjele belangen binne oan alle kanten grut. As it giet om it nije systeem, mar ek om bygelyks de tydlike oerbrêging dy’t miskien op ‘e nij nedich is. Wy meitsje ús no foaral soargen oer de minsken dy’t dit echt rekket: de kliïnten en de sjauffeurs. Sy sitte no wer yn in ûnwisse situaasje. We hoopje dat dat sa koart as mooglik duorret. We sille no earst de stikken lêze. Yn it belang fan alle partijen sille we weromhâldend wêze yn ús reaksjes.”

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt