2016 - 2017

RSS feed
 • Himmeldagen Fonteinslanden in volle gang

  (28-03-2017)

  De Wijkraad Fonteinslanden heeft de basisscholen bereid gevonden om deze week een himmeldei in de wijk te organiseren. Er gaan deze week maar liefst 400 kinderen van de verschillende basisscholen hun handen uit de mouwen steken. Maandag 27 maart 2017 zijn de kinderen van CBS de Bron gestart met himmeljen.

 • Gratis scootmobieltraining aan huis

  (27-03-2017)

  Hebt u scootmobieltraining nodig? U kunt een 3 uur durende scootmobieltraining aanvragen. Volledig gefinancierd door de Friese Gemeenten en de Provincie.

 • Winnaars gemeentenaam ‘Noardeast-Fryslân’ in het zonnetje gezet

  (24-03-2017)

  Het was een feestelijke gebeurtenis op donderdag 23 maart 2017 in de trouwzaal in het gemeentehuis in Dokkum. Daar werden de 11 winnaars van de naamgevingsactie voor de nieuwe gemeente in 2019 in het zonnetje gezet.

 • Koopzondagen Dokkum 2017 vastgesteld

  (24-03-2017)

  Vanaf 2 april 2017 is er elke eerste zondag van de maand koopzondag in de historische binnenstad van Dokkum.
  De winkels mogen dan open van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

 • Even voorstellen: Team Economische Zaken DDFK

  (24-03-2017)

  Met ingang van 1 januari 2017 werken de ambtenaren van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland samen in één nieuwe organisatie, genaamd DDFK.

 • Noordoost Friese economie in de versnelling

  (24-03-2017)

  Noordoost Fryslân heeft de ambitie om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen per jaar in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap. In het bijzonder voor de stuwende sectoren agrifood en de maakindustrie. Om dit te bereiken, wil de regio een Regiodeal met het Rijk en de provincie sluiten.

 • Caravan- en aanhangertraining

  (21-03-2017)

  Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) organiseert samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) op 1 april 2017 een Caravan- en aanhangertraining.

 • Omgevingsloket niet beschikbaar op woensdag 29 maart

  (20-03-2017)

  Op woensdag 29 maart wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst. Het Omgevingsloket is die dag naar verwachting tot 18.00 uur niet beschikbaar. Die dag wordt onder andere een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Ook het gebruik van webservices is 29 maart niet mogelijk.
   

 • Dag van de Leerplicht 2017: bloemen voor alle basisscholen in DDFK

  (20-03-2017)

  Donderdag 16 maart werd de Dag van de Leerplicht uitbundig gevierd op vier scholen in de DDFK-gemeenten. Wethouders Jaap Hijma, Paul Maasbommel, Gerben Wiersma en Pieter Braaksma brachten een bezoekje aan OBS Op ‘e Trije in Ferwert, OBS Prof. Casimirschool in Kollum, CBS De Tarissing in Rinsumageast en CBS Groen van Prinsterer in Dokkum.

 • Woensdag 29 maart inloopavond Halvemaanspoortbrug

  (20-03-2017)

  Dinsdag 18 april start aannemer Jansma met de werkzaamheden aan de Halvemaanspoortbrug in Dokkum. In het kader van het bevaarbaar maken van de Súd Ie, wordt de brug 30 centimeter opgehoogd. Ook wordt het betonnen brugdek vervangen. De aannemer brengt het metselwerk langs de randen van het dek en de bestaande leuningen terug.

 • 'Noardeast-Fryslân' nieuwe gemeentenaam DFK

  (17-03-2017)

  'Noardeast-Fryslân' is de nieuwe naam voor de fusiegemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.  Met ruim zeventienduizend  stemmen won 'Noardeast-Fryslân' de verkiezing voor de nieuwe naam.

 • Uitslagen verkiezingen Dongeradeel

  (16-03-2017)

  Op 15 maart 2017 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. U vindt hier als bijlage de totaaluitslagen van deze verkiezingen in de gemeente Dongeradeel.

 • Start nieuwbouw sporthal Tolhuispark

  (15-03-2017)

  Op vrijdag 17 maart 2017, ’s middags om 2 uur, verricht wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel de eerste handeling voor de bouw van de nieuwe sporthal in het Tolhuispark.  De nieuwe multifunctionele sportaccommodatie wordt aan het bestaande zwembad Tolhuisbad gebouwd.

 • Besluit vaststelling hogere grenswaarden appartementencomplex Houtkolk te Dokkum

  (15-03-2017)

  Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de totstandkoming van een appartementencomplex aan de Houtkolk te Dokkum. Hiervoor wordt een bestemmingsplan procedure gevolgd. Voor het realiseren van de woningen is het nodig om hogere grenswaarden industrielawaai en wegverkeerslawaai vast te stellen.

 • Vier vervoerders in nieuw vervoersysteem Noordoost

  (15-03-2017)

  De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het vervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders. Dit zijn Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer die onder regie van de mobiliteitscentrale door heel Noordoost Fryslân rijden. Als er geen bezwaren zijn, wordt de voorlopige gunning op 4 april 2017 definitief. 

 • GGD Fryslân vaccineert 9-jarigen en 13-jarige meisjes

  (14-03-2017)

  In maart en april 2017 vinden de jaarlijkse groepsvaccinaties plaats in de provincie Fryslân. Alle kinderen geboren in 2008 en meisjes geboren in 2004 worden door GGD Fryslân uitgenodigd. 

 • Welstandscriteria Dokkum Houtkolk vastgesteld

  (13-03-2017)

  De gemeenteraad heeft op 2 maart 2017 welstandscriteria vastgesteld voor het gebied Dokkum-De Houtkolk. De locatie Houtkolk wordt bepaald door de ligging aan zowel de Dokkumer Ee als aan de Rondweg West.  In deze criteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden gebouwen, woningen en andere bouwwerken moeten voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand. 

 • Wie verdient er volgens u een lintje?

  (10-03-2017)

  Kent u iemand die een lintje verdient? Hieronder leest u wanneer iemand een lintje kan krijgen. Ook komt u te weten hoe u een lintje kunt aanvragen.

 • Brief regio aan GS over Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

  (09-03-2017)

  De zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân hebben Gedeputeerde Staten in een brief met klem gevraagd om 'permanent invulling te geven aan het standpunt van de regio over de Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden: een stop van de sneltrein aan de oostkant (Buitenpost) én westkant (Feanwâlden) van onze regio in het belang van regionale spreiding.'

 • Veilige in- en uitstapplaats voor eenden langs oevers in Dokkum

  (08-03-2017)

  Begin maart heeft Kuipers waterbouw uit Dokkum de faunatrappen (eendentrappen) en reddingstrappen langs de oevers in Dokkum aangebracht. De laatste jaren zijn er veel werkzaamheden uitgevoerd op en langs de vaarwegen van de binnenstad Dokkum.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten over 2016

  (03-03-2017)

  Meer informatie over de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten over 2016.

 • Doe mee aan een Himmeldei in Dongeradeel

  (01-03-2017)

  Wat is er mooier dan het voorjaar te beginnen met een schone omgeving? Graag nodigen de DDFK-gemeenten u uit om een Himmeldei te organiseren.

 • Brede steun voor ontwerp Markt met IJsfontein Dokkum

  (01-03-2017)

  Groene ontmoetingsplek met verhaal! Het ontwerp van de Markt met IJsfontein in Dokkum kan op brede steun rekenen vanuit de mienskip. Dat werd bevestigd tijdens de presentatie en inloopmarkt hierover op maandag 27 februari in de Grote Kerk in Dokkum. Er was veel belangstelling.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ- beschikkingen een maand later

  (22-02-2017)

  Als gevolg van de ambtelijke fusie van de DDFK-gemeenten zijn de clusters Belastingen en Basis & Kernregistraties - waaronder de WOZ valt - per 1 januari 2017 gehuisvest in het gemeentehuis van Kollumerland c.a. in Kollum. Door deze verhuizing, het opstarten van de nieuwe organisatie en de overgang naar één belastingsysteem voor alle 4 gemeenten worden de aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen niet met dagtekening 28 februari 2017 verzonden maar met dagtekening 31 maart 2017.

 • Jaaroverzicht inzameling oudpapier 2017

  (28-12-2016)

  Welke organisatie zamelt in 2017 in uw dorp oud papier en karton in? Wij hebben voor u een overzicht gemaakt zodat u dit in uw agenda kunt zetten.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt