Organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente wordt geleid door de algemeen directeur/gemeentesecretaris, die verantwoording verschuldigd is aan het college van burgemeester en wethouders. Onder de directie vallen vijf afdelingen,  namelijk Publiekszaken, Ontwikkeling, Gemeentewurk, Bestuurs- en Managementondersteuning, Financiële en Juridische Zaken en de eenheid ICT.

Onderaan deze pagina kunt u de actuele organisatiestructuur in pdf-formaat downloaden.

Alle afdelingen


Directie
Afdeling Publiekszaken
Afdeling Ontwikkeling
Afdeling Gemeentewurk
Afdeling Bestuurs- en Management-ondersteuning
Afdeling Financiële en Juridische Zaken
Organisatiestructuur

Directie

Algemeen directeur/gemeentesecretaris: de heer D. Willems

Afdeling Publiekszaken

Afdelingsmanager: de heer K. Akkerman
- KCC
- vergunningen en ontheffingen
- bedrijvenloket
- bouw- en milieuzaken
- toezicht en handhaving

Afdeling Ontwikkeling

Afdelingsmanager: mevrouw H. Veld
- volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- economische zaken
- grondzaken
- infrastructuur en beheer
- bouwkunde
- beheer en onderhoud gebouwen, sporthallen, bruggen
- sport, recreatie en toerisme
- onderwijs en leerplicht
- welzijn, kunst en cultuur
- zorg en voorzieningen
- minderheden en minima
- dorpen- en wijkencoördinator

Afdeling Gemeentewurk

Afdelingsmanager: de heer G. van Oudenaarden
- wijkbeheer
- uitvoering en onderhoud groen, wegen, riolering
- afvalinzameling en garage
- bouwkunde
- sporthallen en bruggen
- ICT

Afdeling Bestuurs- en Management-ondersteuning

Afdelingsmanager: mevrouw G. Hettema
A. personeel & organisatie
- personeelsbeleid en -advies
- organisatieontwikkeling
- personeels- en salarisadministratie
- uitvoering rechtspositie
B. communicatie
- communicatiebeleid
- voorlichting en promotie gemeente
- perscontacten
- organisatie evenementen
C. bestuurs- en directiesecretariaat
- secretariële ondersteuning bestuur en management
- ambtelijk secretaris ondernemingsraad
D. facilitaire zaken
- documentatie- en informatievoorziening
- kantoor- en werkplekinrichting
- repro
- bodedienst

Afdeling Financiële en Juridische Zaken

Afdelingsmanager: de heer H. Pilat
A. financiën
- financieel beleid
- financiële administratie
- gemeentelijke belastingen
B. algemeen juridische zaken
- openbare orde en veiligheid
- bezwaar- en beroepschriften
- bijzondere wetten en verordeningen
- koninklijke onderscheidingen
- aansprakelijkheid en risicobeheer
- inkoopadvisering

Organisatiestructuur

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt