Buitengebied

Bûtengebied reparatieplan 2014

Status

Vastgesteld plan, juridisch bindend. Het vastgestelde bestemmingsplan Bûtengebiet, reparatieplan 2014  ligt ter inzage van 15 januari 2015 tot en met 25 februari 2015 (6 weken).

Planning

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt per 26 februari 2015 verwacht.

Doel

In het bestemmingsplan Bûtengebiet, reparatieplan 2014 wordt het bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 16 juli 2014. Door deze uitspraak is ter plaatse van een perceel aan de Fiskbuorren (Ternaard), en is ter plaatste van het perceel Medwert 1 te Holwerd het bestemmingsplan vernietigd.  Met het bestemmingsplan Bûtengebiet, reparatieplan 2014 worden de regels en de verbeelding van uitsluitend deze twee locaties op enkele punten herzien. Alle algemene regels uit het bestemmingsplan Bûtengebiet blijven van overeenkomstige toepassing voor deze percelen.

Procedure

Gedurende bovengenoemde periode van ter inzage legging kan door belanghebbenden beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Extra

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken kunt u hieronder als pdf downloaden en u kunt het inzien in het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan is beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.
Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u er op dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake blijkt te zijn van verschillen tussen de pdf-versie op deze website en/of de papieren versie bij de balie en/of de digitale versie, dan geldt de laatstgenoemde.

Hieronder kunt u het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken downloaden en inzien.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt