Bûtengebiet Dongeradeel, herziening 2015

Status

Vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 21 april 2016 tot 2 juni 2016 (6 weken). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Planning

Gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 31 maart 2016.

Doel

Op 27 juni 2013 heeft de raad van de gemeente Dongeradeel het bestemmingsplan ‘Bûtengebiet Dongeradeel’ vastgesteld. Gebleken is dat het bestemmingsplan op onderdelen nog wat verduidelijking behoeft en er nog enkele wijzigingen doorgevoerd dienen te worden. Ook zijn er in de afgelopen periode enkele afwijkingen verleend, waarvoor een aanpassing op de verbeelding wenselijk is. Al deze aspecten zijn opgenomen in deze herziening 2015. Middels dit eerste zogenaamde ‘veegplan’ worden alle benodigde wijzigingen en aanpassingen die in de afgelopen periode bekend zijn geworden en waarover een besluit is genomen in één keer vastgesteld als eerste herziening van het bestemmingsplan ‘Bûtengebiet Dongeradeel’.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Echter, beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden willen wij u erop attenderen dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch belangrijkste versie is. Wanneer er sprake blijkt te zijn van verschillen tussen de pdf-versie op deze website en/of de papieren versie bij de balie en/of de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl, dan geldt de laatstgenoemde.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het bestemmingsplan kunt u onderaan deze pagina als PDF downloaden en inzien. Het digitale plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0058.141003-VG01. Het plan is op papier in te zien in het gemeentehuis.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt