Dokkum - De Houtkolk

Bestemmingsplan Dokkum-De Houtkolk

Status

Vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 16 maart tot en met 26 april 2017 (6 weken). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Planning

Gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 2 maart 2017.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan 1 wijziging aangebracht op de plankaart ten opzichte van het ontwerp zoals dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen. 

  • Gewijzigde plankaart. Een klein oppervlak van het gebouw van de naastgelegen bestemming Detailhandel- Supermarkt van de Lidl aan de noordoostzijde is in de groenbestemming gevallen, omdat de eigendomsgrenzen van de gemeente zijn aangehouden. Dat deel is nu buiten het plangebied gehouden en aangepast op de plankaart, zodat de oorspronkelijke bestemming Detailhandel-Supermarkt van kracht blijft. Het gaat om een hoekje met een oppervlakte van +/- 1,8 m2.

Doel

Dit bestemmingsplan NL.IMRO.0058.BPDKBB2016P2-VG01 voorziet in een herziening van het bestemmingsplan Dokkum Bûten de Bolwurken ten behoeve van het het herontwikkelen van een deel van de Houtkolk van bedrijventerrein naar wonen met vier appartementengebouwen in een parkachtige zone. Tevens wordt het naastgelegen bedrijfsperceel aan de Wâlddyk 15 met de vaststelling van dit bestemmingsplan afgewaardeerd.
Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Echter, beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden willen wij u erop attenderen dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch belangrijkste versie is. Wanneer er sprake blijkt te zijn van verschillen tussen de pdf-versie op deze website en/of de papieren versie bij de balie en/of de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl, dan geldt de laatstgenoemde.

Het bestemmingsplan ‘Dokkum-De Houtkolk’

Het bestemmingsplan kunt u hieronder, samen met het raadsbesluit, als pdf downloaden en inzien. Het digitale plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is op papier in te zien in het gemeentehuis in Dokkum.

Bijlage

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt