Dokkum, Rondweg Noord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel zijn voornemens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘strijd regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van het bouwen van vijf woningen en het verbouwen van het bestaande gebouw naar appartementen op het perceel Rondweg noord 60 te Dokkum.

Terinzagelegging

De ontwerp omgevingsvergunning, bijbehorende welstandscriteria en bijbehorende stukken, ligt met ingang van donderdag 19 juli 2018 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Koningsstraat 13 te Dokkum. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning en bijbehorend welstandscriteria inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en ook op internet raadplegen op www.dongeradeel.nl, via “Wonen, Verkeer & Veiligheid” en vervolgens “projectprocedures”.

Zienswijze

Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de afdeling Fergunningferliening, Tafersjoch en Hanthavenjen, telefoon 0519 – 29 88 88.
 

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt