Dokkum- Stationsweg 47 B en C

Bestemmingsplan 'Dokkum- Stationsweg 47 B en C'

Doel

Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van het bestemmingsplan Dokkum Bûten de Bolwurken ten behoeve van de realisatie van een twee-onder-een-kapwoning, gelegen aan de Stationsweg 47B en C te Dokkum.

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting.

Status

Vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 4 mei tot 15 juni (6 weken). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Planning

Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2017.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Echter, beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het bestemmingsplan is op papier in te zien bij de balie bouwzaken op het gemeentehuis. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt