Dokkum - Tolhuispark

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum- Tolhuispark’

Doel

Dit bestemmingsplan voorziet in een sportconcentratie in het Tolhuispark waaronder het bij recht inbestemmen van de nieuw te bouwen sporthal bij het bestaande zwembad. Ook worden eerder vergunde ontwikkelingen in het Tolhuispark bij de scouting en de kinderboerderij meegenomen en inbestemd. De concentratie van buitensport is als wijzigingsgebied aangegeven en met dit ontwerp-bestemmingsplan voorbereid.

Status

Vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 10 november tot en met 21 december 2016 (6 weken). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Planning

Gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 27 oktober 2016. De ingekomen reactie heeft aanleiding gegeven om het bestemmingsplan aan te passen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan 1 wijziging aangebracht in de plankaart ten opzichte van het ontwerp zoals dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Echter, beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het bestemmingsplan kunt u hieronder, samen met het raadsbesluit, als pdf downloaden en inzien. Het bestemmingsplan is op papier in te zien bij de balie bouwzaken op het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Welstandscriteria

De raad heeft op 27 oktober 2016 welstandscriteria vastgesteld voor het gebied Sportcentrum Tolhuispark, bedoeld voor de bouw van een sporthal naast het Tolhuisbad, samen vormen zij het sportcentrum Tolhuispark. In deze criteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden de gebouwen en andere bouwwerken moeten voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand. De welstandscriteria kunt u inzien in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt de welstandscriteria ook vinden onder Wonen, Verkeer & Veiligheid > (Ver)bouwen > Welstandscommissie.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt