Dorpsbelangen

De gemeente Dongeradeel telt 21 dorpsbelangen. De verenigingen van dorpsbelangen en de wijkraden fungeren als gesprekspartner, klankbord en adviseur van het gemeentebestuur. Tegelijk zijn zij belangenbehartiger, spreekbuis en antenne van de inwoners van de wijk of het dorp.

Contactgegevens Dorpsbelangen

Vereniging van dorpsbelangen Aalsum

mw. Clarie Sytsma
Mockamawei 20
1921 CB Aalsum
buurtverenigingaalsum@gmail.com

Vereniging van dorpsbelangen Anjum

dhr. G. Dijkstra
Terpsterwei 21
9133 DH  Anjum
(0519) 701 279
dorpsbelang@anjumweb.nl
Website www.anjumweb.nl

Vereniging van dorpsbelangen Bornwird/Raard

mw T. Tania
Lineleane 1b
9155 AP Raard
06 - 435 92 821
doarpsbelangraardeo@gmail.com
www.raard-eo.nl

Vereniging van dorpsbelangen Brantgum/Waaxens/Foudgum

mw. S. Timmermans
Roasterwei 6
9153 BR Brantgum
(0519) 561 502
dorpsbelang@brantgum.com
Gezamenlijke website www.brantgum.com

Vereniging van dorpsbelangen Ee

mw. J. Sipma-De Jong
Lytse Loane 16
9131 KT  EE
(0519) 518 917
info@dorp-ee.nl
Website www.dorp-ee.nl

Vereniging van dorpsbelangen Engwierum

Secr. dhr. P. Wiersma
De Kampen 36
9132 LV  Engwierum
info@dorp-engwierum.nl
Website www.dorp-engwierum.nl

Vereniging van dorpsbelangen Hantum/Hantumeruitburen

Mw C. Dijkstra
Secretariaat: Kennemareed 8,
9147 BT Hantum
(0519) 57 16 23 / 06 122 92 031
secretariaat@dbhantum.nl
Website www.4h-side.nl

Vereniging van dorpsbelangen Hantumhuizen

dhr. T.S. van der Heide
Bangawei 8
9144 CL Hantumhuizen
(0519) 571 647
theoenofalie@kpnmail.nl
Website www.4h-side.nl

Vereniging van dorpsbelangen Hiaure

mw. A.W. Barten-Zuidema
Hantumerwei 18
9148 BE Hiaure
(0519) 220 104
liekezuidema@gmail.com
Website www.4h-side.nl

Vereniging van dorpsbelangen Holwerd

dhr. A. Haitsma
Morgenzon 7
9151 KM Holwerd
(0519) 346 619
info@dorpsbelangholwerd.nl
Website www.holwerdonline.nl

Vereniging van dorpsbelangen Lioessens

mw. M. van der meer
Dyksterwei 5
9134 DA Lioessens
dorpsbelanglioessens@hotmail.com
Website www.moarre-ljussens.frl

Vereniging van dorpsbelangen Metslawier

dhr. H.A. Meinema
Stasjonswei 9
9123 JZ Metslawier
(0519) 294 161
h.meinema1@knid.nl
Website www.mitselwier.nl

Vereniging van dorpsbelangen Morra

mw. E. de Groot,
Moarsterwei 12
9134 PD  Lioessens
tel (0519) 701 887
doarpsbelang.moarre@gmail.com
Website www.morra-lioessens.tk

Vereniging van dorpsbelangen Nes

mw. A. Sijtsma
De Kamp 8
9143 WK Nes
tel. nr. 0519-724202
secretaris@nes-dongeradeel.nl
Website www.nesdongeradeel.nl

Vereniging van dorpsbelangen Niawier/Wetsens

mw. L. Kooistra
Auck Doniastrjitte 16
9138 SK Niawier
(0519) 241 996
secretaris@niawier-wetsens.nl
Website www.niawier-wetsens.nl

Vereniging van dorpsbelangen Oosternijkerk

mw. D. Holwerda
Langgrousterwei 12
9137 RM Oosternijkerk
(0519) 242 212
dorpsbelang@oosternijkerk.com
Website www.oosternijkerk.com

Vereniging van dorpsbelangen Oostmahorn "De Skâns"

dhr. W. Sneijder
Oostmahorn 10
9133 DS Anjum
(0519) 321 736
dorpsbelang-oostmahorn@live.nl
Website www.oostmahornweb.nl

Vereniging van dorpsbelangen Oostrum

mw. S. van der Ploeg
Terpleane 5
9125 EE Oostrum
(0519) 720 233
bestuur@oostrum-online.nl
Website www.oostrum-online.nl

Vereniging van dorpsbelangen Paesens/Moddergat

mw. A. Visser
De Donger
9136 PN Paesens
tel. (0519) 589 613
dorpsbelang@paesens-moddergat.nl
Website www.paesens-moddergat.nl

Vereniging van dorpsbelangen Ternaard

dhr. H. Talsma
Stasjonswei 7
9145 RR Ternaard
tel.: 06-514 40 377
secretaris@ternaard.nu
Website www.ternaard.nu

Vereniging van dorpsbelangen Wierum

Secr. Dorpsbelang Wierum
Pastorijstrjitte 6
9141 VC  Wierum
(0519) 589 767
dorpsbelangwierum@hotmail.com
Website www.dorpwierum.nl

Dorpencluster 'Rûnom de Donger'

(Cluster van: Nes, Paesens-Moddergat, Oosternijkerk, Morra en Lioessens)
dhr. A.J. Meinema
De Kamp 12 
9142 VA Moddergat
(0519) 241 744 of 06 - 53 83 68 79
runomdedonger@live.nl

Intentieverklaring Dorpen- en wijkenconvenant Dongeradeel

De gemeente Dongeradeel en de dorpsbelangen en wijkraden werken nauw samen. Er is een intentieverklaring opgesteld die de afspraken beschrijft die we willen maken op het gebied van de samenwerking. U kunt hieronder de intentieverklaring downloaden.

 

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt