Ee - Tibsterwei 17

Wijzigingsplan ‘EE- Tibsterwei 17’

Doel

Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging van het bestemmingsplan Bûtengebiet voor het perceel EE-Tibsterwei 17, de uitbreiding van de bestaande ligboxenstal. De situering van het bouwperceel wordt gewijzigd en er worden aan aantal dubbelbestemmingen verwijderd. Het wijzigingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting.

Status

Het wijzigingsplan is vastgesteld op 6 september 2016. Het wijzigingsplan ligt ter inzage voor beroep van 15 september 2016 tot 27 oktober 2016.

Planning

Verwachte inwerkingtreding 28 oktober 2016.

Collegebesluit

Het collegebesluit van 6 september 2016 ligt naast het bestemmingsplan ter inzage.

Procedure

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State. 

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het wijzigingsplan kunt u hieronder als pdf downloaden en inzien. Het wijzigingsplan 'EE- Tibsterwei 17' is in te zien bij de balie Bouwzaken op het gemeentehuis. 
Het digitale wijzigingsplan 'EE- Tibsterwei 17'  is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. Ook stellen wij de bestanden voor iedereen beschikbaar.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het wijzigingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt