Engwierum - Nijlân 2

Vastgesteld wijzigingsplan 'Nijlân 2 Engwierum'

Doel

Dit wijzigingsplan voorziet in een vergroting van het agrarisch bouwperceel tot 3 hectare en bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding.

Status

Het wijzigingsplan is vastgesteld op 5 september 2017 en ligt ter inzage voor beroep van 5 oktober tot en met 15 november 2017 (6 weken).

Planning

Indien er geen beroep wordt ingesteld, dan treedt het wijzigingsplan op 16 november 2017 in werking.

Collegebesluit

Het collegebesluit van 5 september 2017 ligt bij de stukken ter inzage.

Procedure

Gedurende bovengenoemde periode van zes weken kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan door belanghebbenden die gegronde redenen hebben waardoor zij geen zienswijze hebben ingediend.

U kunt uw brief sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de Raad van State een beslissing heeft genomen.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij erop dat het wijzigingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen, dan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het vastgestelde wijzigingsplan is op papier in te zien bij de receptie in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. Het digitale wijzigingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt