Hiaure - Hantumerwei 16

Bekendmaking omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

  • zaaknummer 20140615: Hiaure, Hantumerwei 16, voor het herverdelen van dieren binnen de bestaande stal en het verplaatsen van jongvee naar een andere locatie, het plaatsen van een mestzak en een sleufsilo deels buiten het bouwvlak en het aanleggen van een weg op eigen terrein. op de locatie Hantumerwei 16 in Hiaure. (30 maart 2016). Er zijn geen zienswijzen ingediend tijdens de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage lag.

Inzage

De omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen tot en met 11 mei ter inzage in het gemeentehuis (balie Bouwzaken). U kunt de omgevingsvergunning ook onderaan deze pagina downloaden of inzien via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.0058.PABBG2016OV01-VG01.

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u in de volgende gevallen een beroepschrift indienen:

  •  u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit,
  •  u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen
  •  het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen, voor zover uw beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na het ter inzage leggen van dit besluit opsturen naar de Rechtbank Noord Nederland in Groningen. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Zo n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt