Ontwerp

Hernieuwde bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan 'Bûtengebiet Dongeradeel', 'reactienota voorontwerpbestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel' en planMER

 

Status
Ontwerp-plan, juridisch bindend. Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Bûtengebiet Dongeradeel', de reactienota voorontwerp-bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel' en planMER liggen ter inzage van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 (6 weken). Deze stukken worden opnieuw ter inzage gelegd omdat het bestemmingsplan niet op tijd op ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen was en omdat een omissie in het bestemmingsplan hersteld moest worden. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het bestemmingsplan en planMER indienen. De ingebrachte reacties gebruikt de gemeente om een definitief bestemmingsplan 'Bûtengebiet Dongeradeel' en planMER te maken.

Planning

Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt in het voorjaar of zomer van 2013 verwacht.

Doel
Het bestemmingsplan heeft betrekking op vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente. Voor Dokkum, de grotere dorpen, de Waddenzee en De Centrale As blijven andere bestemmingsplannen gelden. Het bestemmingsplan regelt welk gebruik van gronden en bebouwing is toegelaten, en wat er gebouwd mag worden.

Reactienota ‘voorontwerp-bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel’
Gelijktijdig ligt de reactienota ‘voorontwerp-bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel’ ter inzage. Hierin zijn de inspraak- en overlegreacties jegens het voorontwerp-bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel kort samengevat en beantwoord.

Milieueffectrapportage

Ten behoeve van de onderbouwing van dit nieuwe bestemmingsplan is een milieueffectrapport, een zogenaamd planMER, opgesteld. Hierin zijn de milieueffecten van het bestemmingsplan beoordeeld.

Procedure
Gedurende de bovengenoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling een reactie indienen bij burgemeester en wethouders van Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer (0519) 298734.

Extra
Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u er op dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake blijkt te zijn van verschillen tussen de pdf-versie op deze website en/of de papieren versie bij de balie en/of de digitale versie op ruimtelijkeplannen.nl, dan geldt de laatstgenoemde.

Het bestemmingsplan, de reactienota en milieueffectrapportage

Het ontwerp-bestemmingsplan en de reactienota kunt u hieronder als pdf downloaden en inzien. De planMER en bijbehorende stukken zijn hier te downloaden en in te zien. Het digitale bestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. Deze documenten zijn ook op papier in te zien in het gemeentehuis.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt