Raard – Van Kleffenswei

Bestemmingsplan 'Raard – Van Kleffenswei' en bijbehorende welstandscriteria

Doel

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.0058.BPDRP2016P1‐VG01) voorziet in de bouw van een woning aan de Van Kleffenswei in Raard en bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting.

Status

Vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 13 oktober tot en met 23 november 2016 (6 weken). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Planning

Ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2016.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Echter, beroep instellen kunnen alleen zij die een zienswijze hebben ingediend, of zij die redelijkerwijs niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden willen wij u erop attenderen dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch belangrijkste versie is. Wanneer er sprake blijkt te zijn van verschillen tussen de pdf-versie op deze website en/of de papieren versie bij de balie en/of de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl, dan geldt de laatstgenoemde versie.

Bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het bestemmingsplan kunt u hieronder, samen met het raadsbesluit, als pdf downloaden en inzien. Het digitale plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is op papier in te zien in het gemeentehuis.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt