Uitspraak Raad van State

Uitspraak Raad van State Bûtengebiet Dongeradeel

Samenvatting

De Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State (hierna: de ABRS) heeft uitspraak gedaan over het beroep tegen het bestemmingsplan 'Bûtengebiet Dongeradeel'. Deze uitspraak komt er kort gezegd op neer dat het bestemmingsplan 'Bûtengebiet Dongeradeel' wat twee locaties betreft is vernietigd, maar dat het bestemmingsplan voor de rest onherroepelijk en in werking getreden is. Voor deze twee locaties moet er door de gemeenteraad binnen 20 weken een nieuw besluit genomen worden.

De uitspraak van de ABRS is te vinden op de website van de Raad van State

Eerste locatie waarvoor een nieuw besluit genomen moet worden

Dit betreft het plandeel met de bestemming "Wonen" en de aanduiding "specifieke vorm van waarde - cultuurhistorisch waardevol hok" tegenover de woning Fiskbuorren 26 te Ternaard.

Plandeel tegenover woning Fiskbuorren 26 te Ternaard

Toelichting:  het bestemmingsplan gaf ruimte om het hok naar het westen te verplaatsen. Ter zitting is ingebracht dat dit ten koste gaat van het uitzicht van de buurman. De ABRS is van oordeel dat dit belang onvoldoende is meegewogen bij de besluitvorming.

Tweede locatie waarvoor een nieuw besluit genomen moet worden

Het betreft de plandelen met de bestemming "Agrarisch" en de aanduidingen "bouwvlak", "specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf" en "relatie" ter plaatse van het perceel Medwert 1 te Holwerd.

Plandelen perceel Medwert 1 te Holwerd

Toelichting: ter plaatse van het perceel Medwert 1 te Holwerd is het erf opgedeeld in drie bij elkaar behorende bouwvlakken. De ABRS is van oordeel dat gezien de toegestane agrarische activiteiten en de afstand tot woonbebouwing, er geen grond is voor de vrees voor onaanvaardbare milieuhygiënische gevolgen vanwege nieuwe bebouwing. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat uitbreiding van de bedrijfsbebouwing boven de 1.500 m² uitsluitend is toegestaan na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor afwijken.
Toch haalt de ABRS een streep door deze drie bouwvlakken omdat er weliswaar op de plankaart een relatiestreepje staat waarmee aangegeven wordt dat de bouwvlakken bij elkaar horen. Maar deze relatie moet ook klip en klaar in de planregels aangegeven worden, wat nu niet het geval is.

Rechtsgevolgen

Het gehele bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel is onherroepelijk en in werking getreden, uitgezonderd bovengenoemde twee locaties waarvoor plandelen vernietigd zijn. Deze vernietiging houdt in dat het voorheen geldende bestemmingsplan weer van kracht is geworden. Echter, binnen 20 weken zal er over deze plandelen door de gemeenteraad een nieuw besluit genomen worden.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt