Voorontwerp

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Bûtengebiet’ en inspraak voorbereiding milieueffectrapport

Status

Conceptplan, discussiestuk. Het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Bûtengebiet' en de notitie 'Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage' liggen ter inzage van 19 april tot en met 30 mei 2012 (6 weken). Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het plan en de notitie indienen. De ingebrachte reacties gebruikt de gemeente om een ontwerp-bestemmingsplan 'Bûtengebiet' en het planMER te maken.

Planning

Terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan 'Bûtengebiet' en het planMER wordt eind 2012 verwacht. Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad verwacht voorjaar of zomer 2013.

Doel

Het bestemmingsplan heeft betrekking op vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente. Voor Dokkum, de diverse dorpen, de Waddenzee en De Centrale As blijven andere bestemmingsplannen gelden. Het bestemmingsplan regelt welk gebruik van gronden en bebouwing is toegelaten, en wat er gebouwd mag worden.

Milieueffectrapportage

Voor onderbouwing van dit nieuwe bestemmingsplan zal de gemeente een milieueffectrapport, een zogenaamde planMER, laten opstellen. Dit is nodig omdat het bestemmingsplan het kader biedt voor mogelijke milieueffectrapportage-(beoordelings)plichtige activiteiten. Dit zijn activiteiten, waarvoor bij nadere uitwerking een milieueffectrapportage nodig is of kan zijn. Bijvoorbeeld bij de uitbreiding van veehouderijen. In het op te stellen planMER worden de milieueffecten van het bestemmingsplan 'Bûtengebiet' op een rijtje gezet.

Ter voorbereiding van het planMER heeft de gemeente een notitie gemaakt over de gewenste reikwijdte en het gewenste detailniveau van het milieueffectrapport. Deze notitie maakt duidelijk hoe het planMER zal worden opgesteld: welke milieuonderdelen zullen worden beoordeeld en welke beoordelingscriteria zullen worden gehanteerd. De volgende stap is het opstellen van het planMER (het feitelijke milieueffectrapport). Dat rapport zal inzicht geven in de verwachte milieueffecten. Het planMER wordt vervolgens, samen met het ontwerpbestemmingsplan 'Bûtengebiet' ter inzage gelegd.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling een reactie indienen bij burgemeester en wethouders van Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer (0519) 298 734.

Extra

Ter voorkoming van misverstanden willen wij u erop attenderen dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch belangrijkste versie is. Wanneer er sprake blijkt te zijn van verschillen tussen de pdf-versie op deze website en/of de papieren versie bij de balie en/of de digitale versie op ruimtelijkeplannen.nl, dan geldt de laatstgenoemde.

Het bestemmingsplan en de notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage

Het voorontwerpbestemmingsplan en de notitie kunt u hieronder als pdf downloaden en inzien. Het digitale bestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. Het plan en de notitie zijn op papier in te zien in het gemeentehuis. 

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt