Welstandscommissie

Welstandscommissie

Kijk voor de informatie over de welstandscommissie en of u voor het (ver)bouwen een omgevingsvergunning nodig hebt in onze Producten- en dienstencatalogus.

Iinformatie over Welstand, wettelijke basis en welstandscommissies vindt u op de landelijke website Federatie Welstand.

Welstandsnota

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan is de Welstandsnota erg belangrijk. Wij raden u aan om, voordat u uw bouwplan uitwerkt en een omgevingsvergunning aanvraagt, de welstandnota te bekijken. In de Welstandsnota zijn namelijk de kaders aangegeven waarbinnen de welstandsbeoordeling, voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en handelsreclame, dient plaats te vinden. U kunt dan bij het maken van uw bouwplan al rekening houden met de beleidsregels die in de welstandsnota staan. Op deze manier is de kans groter dat u snel een omgevingsvergunning krijgt.

Hoe vindt u de voor uw plan geldende criteria? Zoek op de kaarten van Bijlage 1 van de welstandsnota in welk gebied uw bouwplan valt. Vervolgens kunt u in hoofdstuk 4 van de welstandsnota de juiste gebiedscriteria erbij zoeken. Daarnaast gelden er voor bepaalde bouwwerken/ reclame-uitingen objectcriteria. Deze kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de welstandsnota.

Moet een aanvraag altijd worden beoordeeld door de welstandsncommissie Hûs en hiem? Nee, in hoofdstuk 3 van de Welstandsnota is opgenomen voor welke bouwwerken geen advies van de welstandscommissie noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk in strijd is met redelijke eisen van welstand. De toets aan redelijke eisen van welstand wordt dan door een ambtenaar van de gemeente gedaan.

Open hier in pdf de geldende ► welstandsnota van de gemeente Dongeradeel

Open hieronder de bijlagen bij de Welstandsnota gemeente Dongeradeel

Concept

Dokkum- De Houtkolk
De raad is van plan om voor de locatie Houtkolk in Dokkum welstandscriteria vast te stellen. In de welstandscriteria wordt aangegeven aan welke voorwaarden gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.
Hierbij stellen wij u tot  22 december 2016 in de gelegenheid om uw zienswijze te geven over het concept van de welstandscriteria. Dit betekent dat u uw mening of reactie mag geven over ons voornemen om deze welstandscriteria vast te stellen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de raad van de gemeente Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Wilt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling (Team VRO/EZ), telefoonnummer  14 0519. Het concept van de welstandscriteria kunt u vanaf 10 november 2016 inzien in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum. U kunt het concept van de Welstandscriteria hieronder downloaden.

   

 Beleidsregel voor antennemasten bij particulieren     

 Zend- en luisteramateurs willen regelmatig een antennemast plaatsen, die hoger is dan het bestemmingsplan toelaat. Er kan dan alleen een vergunning worden verleend als er ontheffing van het bestemmingsplan wordt verleend. Wanneer dat mogelijk is, is tot op heden niet duidelijk. Daarom is besloten om een beleidsregel op te stellen voor antennemasten van zend- en luisteramateurs. In deze beleidsregel geven wij richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan. Daarnaast worden in de beleidsregels welstandscriteria voor antennemasten gegeven.

U kunt de beleidsregels inkijken.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt