Veranderingen in de zorg

We hebben er al veel over gehoord en gelezen; de sociale transities. De rijksoverheid draagt drie belangrijke taken over aan de gemeenten, vanuit de gedachte dat de gemeente zaken doeltreffender kunnen organiseren omdat zij de inwoners beter kennen.

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging, de Wet op de Jeugdzorg (inclusief passend onderwijs) en de Participatiewet. De gemeenten krijgen de opdracht om hiervoor een samenhangend beleid te voeren, gericht op het vergroten van de deelname aan de samenleving van mensen in een kwetsbare positie. Deze omvangrijke operatie is gelijktijdig een forse bezuiniging. Gemeenten krijgen minder geld dan dat de overheid nu zelf uitgeeft voor deze taken. Maar waar hebben we het dan over….

Transitie AWBZ

De zorg wordt onbetaalbaar in Nederland. Daarom wil het Rijk de langdurige zorg ingrijpend hervormen. Het ‘recht op zorg’ wordt een ‘compensatie’. Niet het verzorgen van mensen met een beperking is het doel, maar een adequate ondersteuning om zo volwaardig mogelijk te kunnen participeren in de samenleving.

Transformatie Jeugdzorg

De gemeenten staan (voorheen Rijk, Provincies, Gemeenten, AWBZ en Zorgverzekeringswet) voor de opgave om de ondersteuning aan gezinnen en jeugdigen – die dat nodig hebben - zo goed mogelijk te organiseren.

Participatiewet

Het doel van deze wet is onder meer om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Mensen worden beoordeeld op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. Lees meer over de participatiewet op de website van de Rijksoverheid.
De gemeenten in onze regio trekken in de voorbereidings- en ontwikkelfase samen op. De Participatiewet lijkt in hoofdlijnen erg op de Wet werken naar vermogen, waarvan de ontwikkelfase medio 2012 is afgerond. Hoewel nog veel onduidelijk is rond de Participatiewet hebben gemeenten afgesproken dat ze de uitvoering zelf oppakken. Wel is er op regionaal niveau de afstemming van de Participatiewet met de beide andere Transities vanuit de visie één gezin, één plan, één regisseur.

Nieuwsbrief

De gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog geven gezamenlijk een nieuwsbrief uit.

Noordoostzorgt

Kijk voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen op www.noordoostzorgt.nl

   

Zorg en ondersteuning

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt